■ Intelectualii-patrioţi cheamă la luptă

ONOR DOMNILOR


TRAIAN BASESCU

PRESEDINTELE ROMANIEI


NICOLAE VACAROIU

PRESEDINTELE SENATULUI

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

SENATORILOR SI DEPUTATILOR


CALIN POPESCU-TARICEANU

PRIMUL MINISTRU AL GUVERNULUI ROMANIEI

ADRIAN CIOROIANU

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE

ADRIAN IORGULESCU

MINISTRUL CULTURII SI CULTELOR

ONOR

MINISTRUL INTERIMAR AL JUSTITIEI

TEODOR MELESCANU

ONOR

INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE

ONOR

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

ONOR

PROCURORUL GENERAL AL ROMANIEI


PREA FERICITULUI DANIEL

PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMANE

ONOR

ASOCIATIA „EMANOIL GOJDU” DE LA SIBIU

DE CE VA ESTE TEAMA, DOMNILOR ?

P L A N G E R E

Au trecut câtiva ani de când redactiile publicatiilor « Asociatia Românà pentru Patrimoniu », revista « Agero-Stuttgart » a românilor din Germania, « Observatorul », ziarul românilor din Toronto-Canada, si ziare din tarà au preluat apelurile lansate de grupul de « putàtori ai sperantelor care nu vor sà moarà » pentru declansarea îndreptàtitului recurs în instantele românesti si internationale pentru recuperarea Mostenirii Gojdu si pentru oprirea si readucerea în partimoniul statului a bunurilor acordate prin sentinte netemeinice si nelegale cultelor religioase maghiare si altor solicitanti care se pretind a fi mostenitorii « Statusului Romano Catolic ».

Numerosi deputati si senatori au protestat în Parlamentul României împotriva acestor atentate la avutia nationalà.

S-au adunat zeci de mii de semnàturi de la românii de pretutindeni pentru declansarea actiunilor în justitie în vederea recuperàrii prejudiciilor produse.

Cu toate acestea, nici un guvern si nici o institutie a statului nu a reactionat pânà acum.

DE CE VA ESTE TEAMA, DOMNILOR ?

Pentru cà, teamà ar trebui sà ne fie tuturor doar de Dumnezeu !

Chiar si Prea Fericitului Patriarh DANIEL !

Si, cu atât mai mult, domnului presedinte TRAIAN BASESCU !

Ràmâi stupefiat când vezi cà un cetàtean simplu, dar minunat, precum domnul Corneliu D. Pop, un veritabil monument al « suferintei românesti », care si-a dedicat viata editàrii unei càrti cerutà imperios de interesul national, si zecile de mii de semnatari ai « Petitiei de protest lansatà de Comitetul de Initiativà Cetàteneascà pentru Respectarea Testamentului lui Emanuil Gojdu » nu sunt luati în seamà, sunt ignorati de institutiile

abilitate sà administreze avutia tàrii, sà asigure respectarea legalitàtii.

Suntem coplesiti de sentimentul de deziluzie si revoltà pe care îl duc ca pe o povarà nemeritatà toti cei care cred în adevàr si legalitate atunci când vàd cà alesii si functionarii pe care-i plàtesc prin taxe, impozite si danii, presedinte, deputati, senatori, ministrii, judecàtori, procurori, nu le ascultà doleantele, nu vegheazà la aplicarea legii, când Patriarhul, mitropolitii, preotii nu-si onoreazà obligatiile, nu apàrà drepturile cetàtenilor si enoriasilor.

De ce le este teamà reprezentantilor Institutiilor Statului si ai Bisericii si nu-i este jenà poetului Marco Bello atunci când revendicà, fàrà nici un temei, frunza, iarba, pàdurile si izvoarele asezate de Dumnezeu în muntii din inima României ? Dacà detine un testament asemànàtor celui pe care îl au crestinii ortodocsi români de la Emanuil Gojdu, de la unul din stràbunii sài, ori de la împàratul Frantz Joseph al II-lea, sà-l prezinte public !

Nu de alta, dar o revistà care apàrea la Paris acum 90 de ani preciza: Impàratul Austriei Frantz Iosif al II-lea scria în legàturà cu Banatul : « Cu valahii se procedeazà ca si cu sclavii. Fatà de ei s-a comis o mare gresalà când li s-au luat pàmânturile lor cele mai bune pentru a se da colonistilor si au fost obligati sà plece, cu toate cà erau locuitorii cei mai vechi ai Banatului »)

Iar cartea domnului Corneliu D. Pop, «Studiu privind retrocedàrile de bunuri càtre cultele religioase maghiare si alti solicitanti », veritabil probatoriu istoric pe care Presedintele României avea obligatia sà-l comande Academiei înainte de a emite legile referitoare la retrocedàri, demonstreazà cui au apartinut, pânà la Dictatul de la Viena, aceste bunuri binecuvântate de Dumnezeu, probeazà lipsa de suport juridic pentru numeroasele sentinte de retrocedare de bunuri càtre cultele religioase maghiare, organizatii si unii particulari care nu au avut calitatea de proprietari si de persoanà juridicà.

De ce aceastà « Carte a Adevàrului Istoric » este ignoratà de comisiile juridice ale Camerei Deputatilor si Senatului, de ce nu o analizeazà si nu emit un punct de vedere oficial cu privire la jefuirea partimoniului statului român ?

De ce, Ministerul Justitiei, Ministerul Educatiei si Cercetàrii nu au introdus «Studiul privind retrocedàrile de bunuri càtre cultele religioase maghiare si alti solicitanti » ca obiect de dezbatere în Facultàtile de Drept si în cursurile de perfectionare a judecàtorilor din România ?

De ce slujitorii bisericii, care au primit « pomana » oferità de guvernul Ungariei drept « ràscumpàrare » pentru Mostenirea Gojdu, nu initiazà actiuni pentru a-i repune în posesie pe crestinii ortodocsi din Transilvania, Banat si Bucovina, dezmosteniti din vina lor ?

Raspunsul Ministerului Afacerilor Externe, comunicat nouà cu Referatul nr. H3/P/344 din 14 mai 2007, confirmà cà slujitorii Bisericii nu au avut nici o justificare pentru „mita” de 43.000.000 forinti pe care au primit-o în schimbul a 10.000.000.000 de euro care apartineau crestinilor ortodocsi din Transilvania, Banat si Bucovina. Ministerul Afacerilor Externe afirmà : „ Actul normativ ungar referitor la retrocedări a fost emis în anul 1991 (Legea XXXIII), domeniul său de aplicare fiind însă limitat exclusiv la imobilele lăcaşelor de cult. În consecinţă, numai cultele religioase au putut depune cerere de retrocedare sau cerere de despăgubire, în termenul de prescripţie cerut de partea ungară, respectiv de doi ani. În baza acestei legi, Vicariatul Bisericii Ortodoxe Române din Ungaria a primit, în anul 1993, o despăgubire în bani în valoare de 43 milioane forinţi (cca. 200.000 euro, la cursul actual) şi o parte a imobilelor care au aparţinut Fundaţiei Gojdu, în suprafaţă de 957 mp. În spaţiul retrocedat Vicariatului funcţionează, în prezent, Capela Ortodoxă a Românilor din Ungaria. Valoarea despăgubirii primite de Biserica Ortodoxă Română pentru imobilele care nu au fost retrocedate nu poate fi comparată cu valoarea lor actuală, mult mai mare.”

Acei înalti prelati sunt slujitorii Bisericii, nu sunt persoane private, iar iertarea pàcatului o vor primi, poate, de la Dumnezeu, dar nedreptatea fàcutà enoriasilor pe care-i slujesc trebuie îndreptatà aici, pe pàmânt, si acum, nu mai târziu.

Cine trebuie sà-si asume aceastà culpà si cine trebuie sà ducà mai departe initiativa mitropolitului Ciorogariu ca biserica sà lucreze pentru respectarea testamentului si pentru cinstirea memoriei patriotului Emanoil Gojdu prin slujbe de pomenire, prin strângerea de semnàturi de la enoriasii dezmosteniti pe Protestul national care trebuie înaintat guvernului maghiar, guvernului român, Parlamentului European ?

Si cine poate binecuvânta aceastà actiune pentru legalitate decât însusi Inalt Prea Fericitul Patriarh DANIEL ?

De ce Statul Român se derobeazà de obligatia de a apàra drepturile cetàtenilor sài atunci când sunt încàlcate de stràini, asa cum au fàcut-o, cu demnitate si consecventà, guvernele României din 1918 pânà în 1940 pentru recuperarea Mostenirii Gojdu ?

De ce Asociatiile si Societàtile Civile care au în statute obiectivul apàràrii patrimoniului national si respectarea drepturilor omului si cetàteanului nu uzeazà de prevederile legale, de dreptul pe care li-l conferà Constitutia de a-i actiona în instantà pe cei vinovati de aceste grave încàlcàri ale legilor românesti si reglementàrilor internationale ?

Ràspunsul pe care l-a dat Ministerul Afacerilor Externe ar fi trebuit sà fie un stimulent pentru « cei direct vizati de testamentul lui Emanuil Gojdu, respectiv Fundatia Gojdu ». Este « Fundatia Gojdu » de la Sibiu un foc de paie menit sà ducà în uitare o fraudà internationalà de peste zece miliarde euro în schimbul càreia s-a primit o « danie a milei » de 43 milioane forinti ?

Prin Conventia din 1937, Ungaria s-a obligat sà restituie integral bunurile mostenirii Fundatiei Gojdu de la Sibiu. Existà, asa dar, o Conventie între guvernele celor douà state, Ungaria si România. Guvernul Ungariei a încàlcat dreptul a zeci de mii de elevi si studenti, cetàteni ai României, mostenitorii de drept ai Testamentului Emanuil Gojdu, de a beneficia de burse de studii.

Europei ar trebui sà ne prezentàm nu doar cu « Mailatii » care nu ne fac cinste si pe care toti cetàtenii României îi condamnà, ci si cu aceste incredibile si inacceptabile nedreptàti care ni se fac, cu prezentarea fundamentelor juridice ale obligatiei statului ungar de a restitui bunurile Fundatiei Gojdu aflate pe teritoriul Ungariei si cu un proces international în revendicare sustinut de cei mai buni avocati români.

Temeiul plângerii penale este dat art. 277 Cod Penal: „Distrugerea, alterarea sau ascunderea unui document sau înscris în care sunt stabilite drepturi ale statului român în raport cu o organizatie stràinà sau cu o putere stràinà, dacà fapta este de naturà a compromite interese de stat” si art. 278 Cod penal: „Comunicarea sau ràspândirea, cu stiintà, prin orice mijloace, de stiri, date sau informatii false ori documente falsificate, dacà fapta este de naturà sà aducà atingere securitàtii nationale sau relatiilor internationale ale României ori ale unui stat aliat”.

Plângerea îi vizeazà pe toti ministrii si functionarii ministerelor si institutiilor care au întocmit documentatiile si au dus tratativele în urma càrora a fost afectatà integritatea Mostenirii Emanuil Gojdu si a bunurilor care au fost retrocedate asa zisilor mostenitori ai „Statusului Romano Catolic”.

Cerem Senatului si Camerei Deputatilor sà dispunà o anchetà parlamentarà în legàturà cu legalitatea sentintelor prin care au fost retrocedate bunuri mobile si imobile din patrimoniul national celor care nu au avut acest drept.

Cerem Guvernului sà preia initiativa solutionàrii pe cale amiabilà sau juridicà a diferendului privind Mostenirea Gojdu de pe teritoriul Ungariei.

Cerem Presedintelui României sà solicite Parlamentului European sà vegheze la solutionarea diferendului respectându-se întocmai prevederile testamentului patriotului Emanuil Gojdu.

Cerem Procurorului General si Directie Nationale Anticoruptie sà dispunà începerea cercetàrilor penale împotriva tuturor ministrilor, functionarilor publici si judecàtorilor care se fac vinovati de infractiunile prevàzute de art. 277 si 278 din Codul Penal cu referire directà la Statutul Mostenirii Emanuil Gojdu si Retrocedàrile càtre « mostenitorii » Statusului Romano Catolic.

Cerem sà se respecte întocmai prevederile Chartei Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene în solutionarea diferendului privind drepturile de mostenire ale elevilor si studentilor ortodocsi români din Transilvania, Bucovina, Crisana si Banat, CA CETATENI DEMNI, LIBERI SI EGALI AI UNIUNII EUROPENE.

CLUBUL DE REFLECTIE, DEZBATERE, DIALOG, INITIATIVA SI ACTIUNE CETATENEASCA AL INTELECTUALILOR DIN CRAIOVA

FUNDATIA „SCRISUL ROMANESC”

Barbu Bohoreanu, dr. Luchian Deaconu, Ion Diaconu, Petre Gigea, Alexandru Manda, Teodor Petrovici, Corneliu D. Pop, dr. Ioan Tolea

Craiova, ianuarie 2008