■ Scrisoarea Asociaţiunii Astra către Guvernanţi (2005)

Vineri, 16 Decembrie 2005

Ctitorirea Asociatiunii Transilvane pentru Literatura Română si Cultura Poporului Român (ASTRA), în 1861, la Sibiu, a fost un moment provi­denţial pentru Ardeal, la al cărei îndemn, de unire prin cultură si cre­dinţă, au vibrat toţi românii ardefeni, şi nu numai aceştia!

Conform Statutelor, conducătorii ASTREI, începând cu preşedintele ctitor – mitropolitul Andrei Şaguna – au reuşit, în pofida vicisitudinilor vre­murilor, să asigure armonia culturală si unitatea românilor în sânul Asociatiunii, respectiv „unirea prin carte şi lumină acolo unde dezbina legea şi politicul“, aşa cum frumos se exprima Nicole lorgâ.

Mitropolia Ardealului, reînfiinţată la Sibiu de către Andrei Şaguna, după îndelungate decenii de’lupte pentru recunoaşterea ortodoxismului româ­nesc din Ardeal, a reuşit, în condiţii vitrege ale timpului, să reziste datorita unităţii de neclintit a românilor trăitori în această provincie. Tot pe lângă această Mitropolie, la Sibiu, a funcţionat neîntrerupt si funcţionează în continuare, de 220 de ani, cea mai veche şcoală teologică ortodoxă din Ardeal,’ precum şi cea mai veche (1853) publicaţie românească din toate ţinuturile locuite de români, cu apariţie neîntreruptă până în zilele noastre, „Telegraful Român“.

Deci, de aproape două secole şi jumătate, ca şi centru al vieţii bi­sericeşti ortodoxe şi, de peste 140 de ani, ca şi centru mitropolitan, Sibiul fiind un simbol al unităţii noastre culturale şi spirituale. Aşa se face că, aici, la Sibiu, a fost tipărită prima Enciclopedie Română, sub auspiciile ASTREI (1894-1904), si a fost con­struită Casa Naţională a ASTREI (1905), un adevărat palat cultural, care a găzduit Biblioteca, Muzeul Asociatiunii, şi prima Sală de teatru pentru românii ardeleni. Apoi, după ani, la Sibiu, Consiliul dirigent al Ardealului a hotărât că ziua de 1 Decembrie să fie sărbătorită ca zi a ASTREI, recunoscându-se, astfel, rolul acesteia la realizarea actului istoric al înfăptuirii României Mari.

În zilele noastre, în semn de recunoaştere a multiplelor valori pe care le deţine, Consiliul Europei a hotărât că, în anul 2007, Sibiul, împreună cu Luxemburgul, sa fie Capitale Culturale ale Europei, Sibiul fiind, prin aceasta, primul oraş din România ce beneficiază de o astfel de consacrare. În acest context, la Sibiu, în anul 2007, va avea loc cea de-a treia Adunare Ecumenică a Conferinţei Bisericilor Europene.

Consecvenţi idealurilor nobile fi­xate de înaintaşi şi reconfirmate la cel de-al ll-lea Congres Cultural al ASTREI, care a avut loc, la Sibiu, în intervalul 9-12 august 2005, urmaşii întemeietorilor ASTREI desfăşoară anual, în perioada 15 noiembrie-15 decembrie, Zilele Asociatiunii în cadrul cărora, în toate cele 66 de despărţăminte (filiale) din România şi de pes’te hotare, în ţinuturile locuite de români, au loc, in primul rând, manifestări consacrate cinstirii eroilor neamului şi personalităţilor culturale şi ştiinţifice care, prin activitatea lor, au contribuit la păstrarea si afirmarea identităţii naţionale, a unităţii de neam şi limba a românilor de pretutindeni.

Zilele Asociatiunii, în acest an, sunt încă umbrite de iniţierea, de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, întrunit în ziua de 4 noiembrie 2005, a demersurilor de scindare a ortodoxismului ardelenesc prin constituirea a două mitropolii ortodoxe în Ardeal.

Scindarea Mitropoliei Ardealului ne doare în adâncul sufletului şi ne îndurerează prin urmările pe care le poate genera, în viitor. Iniţierea aces­tei acţiuni de către unii membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, nemulţumiţi de rezultatul votului vizând alegerea noului mitro­polit al Ardealului, nu face altceva decât să definească pe unii slujitori ai Bisericii drept nişte oameni cu un orgoliu nemăsurat, în contradicţie cu învăţătura creştină. Pentru mirenii credincioşi este dureros să constate că şi printre clerici ambiţiile personale au ‘rol precumpănitor în raport cu interesele comunităţii.

Fată de această situaţie, ASTRA, cea care s-a implicat dihtotdeauna, alături de Biserică, în afirmarea iden­tităţii naţionale a românilor ardeleni, se declară ferm împotriva unei astfel de acţiuni. Să nu uităm că Ardealul n-a fost’împărţit decât prin acte politice străine, iar românii, care au favorizat aceste acte, au fost şi au rămas trădători de neam şi ţară, indiferent dacă au fost mireni sau clerici.

Ca urmare, Asociaţiunea Transilvană pentru Literatura Română si Cultura Poporului Român face un Apel către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ca, în memoria marilor mitropoliţi ai Ardealului: Andrei Şaguna, Nicolae Bălan, Iustin Moisescu, Nicolae Colan, Nicolae Mladin, Antonie Plămădeală, a artiştilor care s-au jert­fit pentru înfăptuirea Marii Uniuni, la care se adaugă adeziunea fermă a miilor de slujitori de astăzi ai ASTREI, să revină asupra hotărârii pripite din 4 noiembrie 2005, restabilind liniştea si unitatea Ardealului ortodox. Mai mult ca oricând, acum se impune să se dea urmare ultimelor îndemnuri adresate de mitropolitul Andrei Şaguna colaboratorilor săi apropiaţi: „Să nu vă sfădiţi!“

Prea Fericite Părinte Patriarh Teoctist, în calitate de întâiştătător al Bisericii Ortodoxe Române, înalt Prea Sfinţiţi si Prea Sfinţiţi membri ai Sfântului Sinod al B.O.R, aveţi dificila misiune, sacră responsabilitate morală în faţa posterităţii, de a păstra si consolida unitatea Bisericii Ortodoxe din Ardeal, lăsând Mitropolia Ardealului întreagă, aşa cum ne-a dat-o moştenire marele ei restaurator, mitropolitul Andrei Şaguna.

Sibiu, 9 decembrie 2005

Comitetul Central al Asociaţiunii:

1. Prof. univ. dr. Dumitru Acu (Sibiu), preşedinte; 2. Prof. Vasile Albu (Somcuta Mare, Maramureş), membru; 3. Prof. Nicolae M. Anescu (Brezoi, Vâlcea), membru; 4. Prof. Vasile Barbu (Uzdin, Rep. Serbia-Muntenegru), membru; 5. Med. Florin Bârneţiu (Arad), membru; 6. Prof. Radu Băieşu (Năsăud), membru; 7. Prof. Eugenia Bejan (Chişinău, Rep. Moldova), membru; 8. Ing. loniţă Bochianţ (Vârseţ, Rep. Serbia-Muntenegru), membru; 9. Prof. univ. dr. Vasile Bogza (Bucureşti), membru; 10. Prof. univ. dr. ing. Octavian Bologa (Sibiu), vicepreşedinte; 11. Ec. Dumitru Borţan (Sibiu), vicepreşedinte; 12. Ec. Florin Cristian Bota (Teiuş, Alba), membru; 13. Prof. Dumitru Bunea (laşi), membru; 14. Prof. Valentina Butnaru (Chişinău, Rep. Moldova), membru; 15. Prof. Gheorghe Căpitan (Arad), membru; 16. Prof. Constantin Costea (Miercurea-Ciuc), membru; 17. Prof. Ana Costovici (Lipova), membru; 18. Prof. loan Covrig (Târnăveni), mem­bru; 19. Prof. univ. dr. Vasile Curticăpeanu (Bucureşti), membru; 20. Prof. Liviu Dârjan (Săcele, Braşov), membru; 21. Prof. Ligia Dănllă (Beclean pe Someş, Bistriţa-Năsăud), membru; 22. Col. (r). dr. Ion Dinu (Sibiu), membru; 23. Prof. univ. dr. Gheorghe Dumitru (Zărnesti, Braşov), membru; 24. Ierom. Ştefan Fănică (Lupsici Deliblata, Rep. Serbia-Muntenegru), membru; 25. Prof. Emilia Feier (Sângiorgiu de Pădure, Mureş), membru; 26. Prof. Doina Focsa (Cahlu, Rep. Moldova), membru; 27. Prof. Lidia Frumosu (Criuleni, Rep. Moldova), membru; 28. Prof. Mihaela Gârlea (Făgăraş), membru; 29. Prof. Nicolae Gastone (Miercurea Sibiului), membru; 30. Ec. Radu Gavrilă (Dej), membru; 31. Prof. univ. dr. Victor V. Grecu (Sibiu), vicepreşedinte; 32. Ing. Paul Gruian (Sibiu), secretar II; 33. Prof. Virginia Hodorogea (Sibiu), vicepreşedinte; 34. Prof. Elena lacob (Onitcahi, Rep. Moldova), membru; 35. Prof. Petre Istrate (Braşov), membru; 36. Prof. Lidia Jubea ‘(Tighina, Rep. Moldova), membru; 37. Prof. dr. loan Lăcătusu (Sf. Gheorghe), membru; 38. Prof. Lazăr Lădaru (Tg. Mureş), membru; 39. Prof. loan Lăpusneah (Năsăud), membru; 40. Prof. Iurie Lepcic (Cernăuţi, Rep. Ucraina), membru; 41. Prof. univ. dr. Corvin Lupu (Sibiu), vicepreşedinte, directorul revistei Transilvania; 42.. Tatiana Lupu (Edineţ, Rep. Moldova), membru; 43. Prof. univ. dr. Elena Macavei (Sibiu), membru; 44. Prof. loan Mititean (Năsăud), membru; 45. Prof. Areta Moşu (laşi), vicepreşedinte; 46. Prof. Elena Nandriş (Cernăuţi, Rep. Ucraina), membru; 47. Prof. Ion Oncu Nemeş (Sibiu), membru, directorul Bibliotecii ASTRA; 48. Prof. Claudia Nistor (Străşeni, Rep. Moldova), membru; 49. Prof. Carmen Olteanu-Popoiu (Răşinari, Sibiu), membru; 50. Prof. Cătălina Pampu (Sibiu), mem­bru; 51. Jr. Liviu Pândele (Braşov), vicepreşedinte; 52. Prof. univ. dr. Aurel Papari (Constanţa), membru; 53. Jr. Gheorghe Pârlea (Bucureşti), membru; 54. Col. (r). dr. loan Pârean (Sibiu), membru; 55. Prof. Gheorghe Pleş (Năsăud), membru; 56. Prof. univ. dr. Gheorghe Pop (Baia Mare), membru; 57. Prof. Mitică Pricopie (Bacău), membru; 58. Prof. univ. dr. Gheorghe Pruteanu (Constanţa), vicepreşedinte; 59. Ing. loan Răileănu (Chişinău, Rep. Moldova), membru; 60. Col. loan Roman (Tg. Mureş), vicepreşedinte; 61. Ec. Gavril Rusu (Sibiu), membru; 62. Prof. Nicolae Sandală (Bistriţa), membru; 63. Prof. loan Seni (Năsăud), membru; 64. Prof. Miron Simedrea (Orăştie), mem­bru; 65. Conf. univ. dr. Mihai Şofronie (Sibiu), secretar I; 66. Acad. Alexandru Surdu (Bucureşti), membru; 67. Prof. Marin Sara (Reghin), membru; 68. Ing. Gheorghe Tatu ( Sf. Gheorghe), membru; 69. Prof. loan Tomneanu (Tecuci), membru; 70. Prof. Mioara Tipuriţă (Sibiu), membru; 71. Prof. Gheorghe Udilă (Orăştie), membru; 72. Prof. loan Ungureanu (Străşeni, Rep. Moldova), membru; 73.’ Pr. Ştefan Urda (Alba lulia), membru; 74. Prof. Sever Ursa (Maieru, Bistriţa-Năsăud), membru; 75. Prof. Măria Ursachi (Lozova, Rep. Moldova), membru; 76. Prof. Aurel Ursu (Orăştie), membru.

N. R. – Material furnizat de Prof. GHEORGHE I. CĂPITAN, Preşedinte fondator Despărţământul „Vasile Goldiş“

ASTRA Arad